Belanghebbenden

Visitatie is een verantwoordingsinstrument over de prestaties van woningcorporaties. Een visitatie blikt terug op de prestaties van de corporatie van de afgelopen vier jaar. De visitatiecommissie spreekt hiervoor onder andere met belanghebbenden en stelt hen vragen over het beleid van
de corporatie en haar prestaties.

De directeur-bestuurder van de corporatie zal u uitnodigen aan de gesprekken deel te nemen. De visitatiegesprekken met belanghebbenden worden vaak in twee dagen uitgevoerd en vinden meestal plaats op het kantoor van de corporatie.

Meewerken aan visitatiegesprekken levert u als belanghebbenden het volgende op:

  • U krijgt beter inzicht in de doelen en prestaties van de corporatie.
  • Het openbare visitatierapport is basis voor een verdere dialoog met de corporatie.

Om de Huurdersorganisatie goed voor te bereiden op de visitatie kan Raeflex een voorlichting verzorgen.
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst gaan we in op:

  • Hoe kan de Huurdersorganisatie zich optimaal voorbereiden op de visitatie.
  • Wat voor soort vragen zij kunnen verwachten in het visitatiegesprek.
  • Hoe kan de Huurdersorganisatie het visitatierapport na afloop gebruiken. 

Meer informatie over de visitatiemethodiek.