Visitatie specifiek voor corporaties van 500 tot 1.000 vhe

Werkwijze

Globaal bestaat de werkwijze uit vier fasen:

1. Voorbereiden door de corporatie

Uploaden van documenten op de digitale portal.

Minimale inzet van de corporatie noodzakelijk doordat:

  • de corporatie geen position paper op hoeft te stellen;
  • de secretaris een analyse maakt van de gerealiseerde prestaties van de afgelopen vier jaar.

2. Voorbereiden door de commissie

De visitatiecommissie bestaat uit een visitator en een secretaris.

3. Visitatiegesprekken

De visitatiegesprekken zijn beperkt tot vier partijen: directie/bestuur, RvC, huurdersorganisatie en wethouder wonen. Met een zorgpartij wordt een telefonisch interview gehouden. De corporatie kan extra visitatiegesprekken toevoegen.

4. Opleveren van visitatierapport

De corporatie ontvangt een goed leesbaar visitatierapport met strategische aanbevelingen voor de toekomst van de visitatiecommissie en verbetertips van de belanghebbenden.

Definitief Visitatierapport
Nadat SVWN heeft beoordeeld of Raeflex heeft gewerkt volgens de geldende visitatiemethodiek, wordt het visitatierapport definitief. Na afloop van de visitatie stelt uw corporatie een zienswijze op. Hierin geeft u uw reactie op het visitatierapport. Raeflex biedt corporaties de mogelijkheid om die reactie aan het rapport toe te voegen. Daarmee zijn de belanghebbenden gelijk op de hoogte van het oordeel van de visitatiecommissie en van de reactie van de corporatie.

Certificaat
Corporaties ontvangen van Raeflex een certificaat waaruit blijkt in welk jaar de corporatie de visitatie heeft afgerond.

Visitatiebenchmark
De corporatie ontvangt na afloop van de visitatie haar visitatiebenchmark. Hierin vergelijken we de visitatieoordelen van de corporatie met de scores van corporaties in dezelfde referentiegroep (CFV).

Raeflex garandeert dat u met het opgeleverde visitatierapport voldoet aan de eisen die ten aanzien van visitatie worden gesteld in de AedesCode.

De investering van de corporatie

De inspanningen voor de werkorganisatie zijn voor de visitatie vooral geconcentreerd in de weken van de materiaalverzameling. Voor een goed verloop van de visitatie vragen wij u een projectleider aan te wijzen, die namens uw corporatie onder andere het diverse materiaal tijdig aanlevert en het aanspreekpunt is voor de planning van visitatiegesprekken. Daarnaast kost het uitnodigen van belanghebbenden tijd van het (directie-)secretariaat. Na afloop van de visitatie stelt uw corporatie een zienswijze op. Hierin geeft u uw reactie op het visitatierapport.