dr. ing. A. van Overmeeren (Arne)

Korte kennismaking

Tijdens mijn opleiding Bouwkunde (afstudeerrichting Volkshuisvesting) raakte ik gefascineerd door het werk van woningcorporaties. Ik trad toe tot het bestuur van de ABo, de bewonersvereniging die de belangen van student-huurders in Delft behartigde. Mijn afstudeeronderzoek had als onderwerp ‘Nevenactiviteiten van woningcorporaties’. Na mijn afstuderen werkte ik voor woningcorporaties, als onderzoeker en als docent. Ik deed onder andere onderzoek naar visitatie van woningcorporaties, waarbij ik een aantal visitaties heb geëvalueerd. In 2014 ben ik gepromoveerd op een proefschrift over ‘Gebiedsgericht voorraadbeleid van woningcorporaties’. Sinds 2014 werk ik als beleidsadviseur bij Woningstichting Leusden.

Visitaties

Bij visitatiecommissies vervul ik de rol van secretaris. Ik bewaak de voortgang van het visitatietraject. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat het visitatietraject goed verloopt en de commissie over voldoende informatie beschikt om tot een goed oordeel te komen. Daarnaast ben ik penvoerder van het rapport. Visitatie zie ik vooral als een instrument waar corporaties van kunnen leren. Ook levert een visitatie een mooie verbeteragenda op. De raad van commissarissen, de gemeente en de huurders kunnen de corporatie hierop aanspreken.

Reeds gevisiteerd

2015 Rondom Wonen, Pijnacker
2015 Portaal, Baarn
2015 De Goede Woning, Apeldoorn
2015 De Woonmensen, Apeldoorn
2015 Ons Huis, Apeldoorn
In 2016 en 2017 tijdelijk de rol als visitator stopgezet.
2018 De Vooruitgang, Volendam
2018 Woonstad Rotterdam, Rotterdam

Specifieke deskundigheid
  • Brede kennis van volkshuisvesting en wonen
  • Specifieke kennis van voorraadbeleid en stedelijke vernieuwing
Kort CV

Geboortejaar 1978

Opleiding

  • Bouwkunde (TU Delft), afstudeerrichting Volkshuisvesting

Carrière 

  • 2005-2005 Beleidsmedewerker bij Woondrecht en adviseur bij Damen Consultants
  • 2006-2014 Onderzoeker bij TU Delft, gepromoveerd op een onderzoek naar gebiedsgericht voorraadbeleid van woningcorporaties
  • 2012-2014 Docent bij Hogeschool Utrecht
  • 2014-heden Beleidsadviseur Woningstichting Leusden